Fundacja
Imago
we współpracy z

Fundacją
„NADZIEJA-DZIECI”

zapraszają do udziału w projekcie
„Zabrzański program reintegracji”

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego
do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy bądź w przedsiębiorczości społecznej,
80 osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie w okresie 01.2017-12.2018, w ramach programu aktywnej
integracji.

Projekt skierowany jest do 80 osób z niepełnosprawnościami (32 kobiet i 48 mężczyzn ) , w tym 100% stanowią ospby ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby
z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałe na terenie miasta Zabrze oraz zatrudnione w zatrudnione w ZAZ w Zabrzu (100% uczestników).

Okres realizacji projektu:  01.01.2017- 31.12.2018

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
·
  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (ISR) w ramach, której zostanie określony główny cel społeczno-zawodowy, cele szczegółowe, alternatywy, działania dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu·
 
  • Indywidualne spotkania/zajęcia z Instruktorem samodzielnego funkcjonowania społecznego Wymiar i rodzaj wsparcia Instruktora samodzielnego funkcjonowania będzie ściśle powiązany z indywidualnymi potrzebami Uczestnika, określonymi w IŚR, w tym: poradnictwo prawno-finansowe, poradnictwo rodzinne, poradnictwo psychologiczne , pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków , pomoc w organizacji obowiązków domowych Mechanizm racjonalnych usprawnień - dostosowanie pomieszczeń mieszkań treningowych, mieszkań chronionych użytkowanych nowo pozyskanych na rzecz 6 Uczestników.
·
  • Usługi asystenckie świadczone przez asystentów umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego, wsparcie e pokonywaniu własnych barier m.in.: wspólne spędzanie czasu wolnego, pomoc w przemieszczaniu się, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wspólna aktywność rekreacyjna, pomoc w udziale w imprezach kulturalnych, towarzyszenie w imprezach kulturalnych, wsparcie w obowiązkach domowych, wspomaganie „techniczne” w edukacji.

Usługi asystenckie są bezpłatne dla uczestników/czek projektu, którzy nie przekraczają 150% właściwego kryterium dochodowego
(na osobę w rodzinie/ na osobę samotnie gospodarującą. Dla uczestników/czek, które przekraczają ww. kwotę dochodu usługi w ramach projektu są częściowoodpłatne i wynoszą 1, 00 zł za 1 godzinę usługi.

  • Przygotowanie zawodowe krawiec/krawcowa/ introligator z egzaminem zewnętrznym czeladnika/mistrza                                                        Zajęcia grupowe z Instruktorem przygotowania zawodowego ( śr. 500 h / gr) pozwalające na uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji, umiejętności w zawodzie krawca/krawcowej oraz introligatora

      Wszyscy Uczestnicy zostaną skierowani na egzamin czeladniczy / mistrzowski zgodnie z rozporządzeniem MEN Uczestnikom zostaną zapewnione        materiały szkoleniowe.
·
  • Kurs prawa jazdy kat. B dający możliwość uzupełnienia lub zdobycia nowych kwalifikacji i kompetencji, umiejętności zawodowych.

Wszyscy Uczestnicy , którzy zdadzą egzamin wewnętrzny zostaną skierowani na egzamin do WORD. Uczestnicy zapewnione zostaną badania lekarskie oraz jeden egzamin w WORD ( teoretyczny i praktyczny)
·
  • Kurs pierwszego stopnia języka migowego dający możliwość, uzupełnienia lub zdobycia nowych kwalifikacji i kompetencji, umiejętności - 100h.\

Wszyscy Uczestnicy kursu języka migowego zostaną skierowani na egzamin, celem weryfikacji, czy dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy w odniesieniu do poziomów europejskiej biegłości językowej A1/A2): rozumienie – słuchanie, mówienie – interakcja

·
  • Wsparcie pośrednika pracy (śr. 20h/Uczestnika) w obszarze zawodowym oraz wsparcie Uczestników w wejściu na otwarty rynek pracy, przedsiębiorczość społecznej.

Wymiar i rodzaj wsparcia zostanie ściśle powiązany z indywidualnymi potrzebami Uczestników.

Projekt „Zabrzański program reintegracji” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,    Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie  9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem Społecznym

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WARTOŚĆ PROJEKTU: 623 962,66 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA:
592 764,53 ZŁKontakt

Biuro projektu:
ul. Hagera 6A ,
41-800 Zabrze

Osoba o kontaktu
Zbigniew Nowakowski
tel. 507-078-137

Punkt informacyjny
ul. Wolności 262/310
41-800 Zabrzu

Osoba do kontaktu
Wiącek Katarzyna
tel. 506-734-672
e-mail: katarzyna.wiacek@fundacjaimago.plDokumenty do pobrania
- formularz zgłoszeniowy
- Karta oceny możliwości i predyspozycji do udziału w projekcie
- regulamin rekrutacji 
Kreator www - przetestuj za darmo